นายขจรศักดิ์ ธัญเมธารัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายประดิษฐ์ เลิศโพธาวัฒนา

ครู

นายสำรวย วรพิน

ครู

นายณัฐ เกิดสุขผล

ครู

นายจักรพันธ์ โทสิทธิ์

ครู

นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา

ครู

นายหัสชัย ชัยหา

ครู

นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม

ครู

นายธรรมนูญ ล้ำเลิศ

ครู

นายสมศักดิ์ สกุลรัตนกุลชัย

ครู

นายธีรัช ใจดี

ครู

นายทศพร นามพุก

ครู